• FIGO zorgverzekering voor uw hond

   

  Verzeker je beste vriend zo voorkom je onverwacht hoge zorgkosten je hond is niet alleen je maatje, hij maakt écht deel uit van jouw gezin.

  En daarom verdient hij de beste zorg die er is.

  Want ook honden kunnen ziek worden of een ongeluk krijgen, met een duur bezoekje aan de dierenarts tot gevolg.

  Door een hondenverzekering af te sluiten ben je verzekerd tegen onverwachte hoge medische kosten.

  Zo krijgt je hond de zorg die hij verdient en heb jij een zorg minder.

   

  Klik op de banner hier onder voor meer info of druk op deze link: www.figopet.nl

 • Vaccinaties

  Omdat uw viervoeter voor ons net zo belangrijk is als voor u!

  Een paspoort met de volgende geldige entingen:

  • Leptospirose (Ziekte van Weil)

  • Cocktail enting (of geldige titerbepaling)

  Uw pup is dus welkom vanaf 8 weken indien de 6 weken entingen gegeven is & tijdig de 9 en 12 weken enting wordt herhaald.

  Verder moet uw hond gechipt zijn en vrij van wormen en vlooien en teken.

×
Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers,
hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt
van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren
en lid is van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
te Amersfoort.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.
Gastdier: Het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten.
Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier
gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te
verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.
Pensionovereenkomst
op afstand:
Elke pensionovereenkomst waarbij tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt
gemaakt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe
heeft georganiseerd.
Verzorging: De door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden
ten behoeve van het welzijn van het gastdier.
Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen,
kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de
verzorging van het gastdier.
Reservering: De afspraak tussen de ondernemer en de consument om
het gastdier gedurende een overeengekomen periode
huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het
op het moment van in ontvangst nemen van het dier
geldende tarief.
Vaccinatie: De op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer
de consument informeert en waaraan de consument
moet voldoen.
Machtiging: Een door de consument aan de ondernemer schriftelijk
verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om
voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen
zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
de ondernemer en de consument met betrekking tot de huisvesting van een
gastdier in een dierenpension.
Artikel 3 – Het aanbod
1. De ondernemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:
– de periode waarvoor de gevraagde reservering geldt;
– de prijs en de wijze van betaling hiervan;
– de in de sector vereiste vaccinaties;
– de gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd;
– de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de
eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden;
– de vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de ondernemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig
maakt;
– de vermelding van het aanwezig zijn van een quarantaineruimte een isolatieruimte en een ruimte voor zieke (geen besmettelijke) dieren, dan wel de
mogelijkheid deze ruimtes in te richten;
– de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing
zijnde algemene voorwaarden.
3. Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.
4. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van
deze Algemene Voorwaarden.
5.Tegoed kan niet worden omgezet of (terug)gevorderd in contanten of op andere wijze worden uitbetaald.
Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk
of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van
een factuur.
Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten
overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging, voeding en huisvesting
van het gastdier en de verschuldigde btw.
2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt
gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed
op de overeengekomen prijs.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de btw.
4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt
dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het
gastdier al in het pension zat.
Artikel 6 – De aanbetaling
Nadat de pensionovereenkomst tot stand is gekomen, vraagt de ondernemer een aanbetaling van 50% voor het laagseizoen (resterende 50% dient uiterlijk 14 dagen aanvang van het verblijf voldaan te worden) en een aanbetaling van 100% in het hoogseizoen. 
Artikel 7 – De betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats in contanten
direct bij beëindiging van de pensionovereenkomst. Contante betaling omvat
ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer
aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken
erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke
teruggaaf van de pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
3. De consument ontvangt een bewijs van betaling van de ondernemer.
Artikel 8 – Niet-tijdige betaling
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een
betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen
na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald
en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso
worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor
rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke
grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen
vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk
aan de wettelijke rente.
Artikel 9 – De annuleringsregeling
Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende
betalingsverplichtingen:
– Annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de overeenkomst: de aanbetaling
– Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de
prijs
– Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 75% van de prijs
– Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.
Bij elke annulering wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht.
algemene voorwaarden
bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Landelijke
Organisatie Dibevo treden in werking op 1 januari 2019.
De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 40506478
bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
Algemene voorwaarden dibevo - dierenpensions 2 av / januari 2019
Artikel 10 – Rechten en plichten van de ondernemer
1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst
gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en
huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer
betaamt.
2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het
gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken,
worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die
betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.
Artikel 11 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument
1. De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan
de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor
een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende
documenten.
2. De consument is verplicht bij het ondertekenen van de pensionovereenkomst,
doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector
vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betreft dit in elk geval de
ziekte van Carré en parvovirusinfectie en voor katten betreft dit in elk geval
infectieuze gastroënteritis en niesziekte. Tevens dient de consument de hond van een halsband te voorzien. Indien de hond geen halsband heeft brengt de ondernemer een halsband in rekening bij de consument volgens de tarievenlijst.
3. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer
schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het
verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument
niet is toe te rekenen.
Artikel 12 – Ziekte van het gastdier
1. Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging
is de ondernemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk
vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te
consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.
2. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire
maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de
consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden
contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen
en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling
van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.
3. De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.
4. De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht
schriftelijk melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden
bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts
wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.
Artikel 13 – Overlijden van het gastdier
1. De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens
contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die
zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken,
kan dit binnen 1 week na de mededeling van de ondernemer op een afgesproken plaats ophalen.
Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.
2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan de
ondernemer door een dierenarts sectie laten verrichten.
De ondernemer zal de consument of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie.
De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer.
3. De consument kan:
– sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts,
indien de ondernemer besluit geen sectie uit te voeren;
– door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten
uitvoeren.
In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening
van de consument.
4. Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorgdragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven.
Artikel 14 – Gevolgen van het niet nakomen
van de pensionovereenkomst
1. Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de ondernemer:
– niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument
beschikbaar te houden;
– gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in
rekening te brengen.
Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen.
2. Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na
beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal
de ondernemer de consument aanmanen om het gastdier op te halen. Die
aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een
kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de consument
aangewezen contactpersoon. Wanneer de consument, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de
sommatie, heeft de ondernemer het recht het gastdier naar een gecertificeerd
asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs (d.w.z inclusief de periode van verlenging) te betalen,
vermeerderd met de eventuele asielkosten.
3. Voor het geval er in het dierenpension geen opnamecapaciteit meer is op het
moment dat de consument zich op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de
ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na
het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is.
De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst,
dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is
van de tekortkoming van de ondernemer of aan personen in zijn dienst, komt
de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de
schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De
schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de
factuurwaarde van de door ondernemer geleverde dienst.
2. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen
contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig
mogelijk in kennis stellen.
3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door
onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
4. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door
andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de
consument in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan
van het gastdier.
Artikel 16 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen
14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij
de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de
consument zijn rechten verliest.
Artikel 17 – Geschillen
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van de pensionovereenkomsten kunnen zowel door de consument
als door de ondernemer worden voorgelegd aan Dibevo Geschillencommissie
Gezelschapsdieren, Postbus 94, 3800 AB Amersfoort.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft
ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de consument 3 maanden, na
de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, de tijd
om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te
bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een
geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.
De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij zich na het verstrijken
van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de burgerlijke rechter
aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van het voor haar
geldende reglement. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde
klachtengeld) verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Artikel 18 – Nakominggarantie
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de consument borg voor
de nakoming van het door de Geschillencommissie gewezen bindend advies.
Artikel 19 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.
Artikel 20 - Hoog Risico Honden.
Honden van rassen genoemd in onderstaande lijst worden ter onze beoordeling al dan niet alleen in een kennel geplaatst. Als deze honden alleen geplaatst worden geldt een meerprijs zoals vermeld in onze tarievenlijst.

Voor in de lessen:
•	Honden moeten de entingen hebben gehad die voor de leeftijd gelden en tijdig zijn herhaald. 
•	Honden hebben een niet slippende halsband of harnas met een lijn van ca. 1.20 meter. Andere materialen (zoals halti's, slipkettingen, gentle leaders, half checks etc.) zijn niet toegestaan.
•	U mag met meer dan 1 eigenaar de lessen volgen.
•	Kinderen zijn welkom tijdens de lessen;
o	Kinderen mogen niet zonder toezicht van een ouder of belangenbehartiger trainen met de hond.
o	Wij proberen kinderen te betrekken bij de training. Het is echter ter beoordeling van de instructeur welke oefeningen wel of niet geschikt zijn voor kinderen, dit zal u ook worden uitgelegd.
•	Deelnemen aan de cursussen of privélessen in geheel op eigen risico van de cursist(en).
•	Wij raden iedereen aan om een WA verzekering af te sluiten waarbij uw hond is meeverzekerd.
•	Alle instructeurs zijn geschoold en worden regelmatig bijgeschoold. 
•	Alle adviezen gegeven aan cursisten m.b.t. de hond zijn gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeurs en gedragstherapeuten. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Zeeland voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.
Groepslessen:
•	U schrijft zich in voor een cursus, niet voor losse lessen.
•	Voor annulering houden wij de zelfde voorwaarde als eerder genoemd aan.
•	Voor alle cursussen geld dat er een minimale aanwezigheid moet zijn van 80% om deel te mogen nemen aan de examens.
•	Indien er door ziekte of overmacht van de instructeur de les(sen) uitvallen, wordt er in overleg met de cursist(en) een nieuwe datum ingepland . Deze inhaallessen zijn zonder extra kosten voor de cursist(en).
•	Indien u niet bij de les kunt zijn, dan wordt deze les niet ingehaald. Bent u door ziekte of overmacht niet in staat om naar de les kunt komen, geef dit aan bij de instructeur, wij proberen u bij een andere les in te delen zodat u de gemiste les kunt inhalen.


Bijlage 3 Lijst met hoog-risico honden
Inleiding
De lijst uit Bijlage 2 van het RDA rapport “Hondenbeten aan de kaak gesteld”, die door
de RDA wordt onderschreven als voorlopige lijst, is opgesteld aan de hand van in ons
omringende landen gehanteerde lijsten, artikelen uit binnen – en buitenland, meldingen
en inbeslagnames.
Deze voorlopige lijst is vervolgens voorgelegd aan 5 experts op het gebied van
hondengedrag en ernstige bijtincidenten in binnen – en buitenland. Op grond van de
reacties zijn de rassen, look- alikes en kruisingen vastgesteld ter verduidelijking van het
type hond dat in ieder geval tot de categorie hoog-risico kan worden gerekend. Het
aantal namen op de definitieve lijst is op grond van de reacties uitgebreid ten opzichte
van de RDA lijst. Deze namen betreffen een nadere specificering van de op de RDA lijst
genoemde kruisingen. 6 hondenrassen met een door de Raad van Beheer erkende
stamboom zijn hierbij niet opgenomen vanwege het met goed resultaat uitselecteren van
overmatige agressiviteitkenmerken door de door de Raad van Beheer erkende
stamboomorganisaties.
Definitie hoog-risico (HR) hond
Een hoog-risico hond is een hond die bij bijten in staat is tot het toebrengen van
bovenmatig ernstige bijtschade (dood tot gevolg, het verlies van spier en/of
orgaanweefsel):
- Fysieke verschijning:
De combinatie van gewicht, bouw (kaakgrootte, spierkracht, mogelijkheid tot gelijktijdig
vastgebeten zijn en blijven ademen, weinig gripmogelijkheid op de hond door
gebetene/omstanders) zodanig dat krachtig bijten alsmede vasthouden mogelijk is van
relatief groot oppervlak bij gebetene.
- Bijtstijl:
De stijl van bijten is zodanig dat bij het bijten herhaald wordt gebeten zonder pauzes
(anders dan die tijd die het vraagt om herhaald de gebetene te bereiken met een beet –
bijvoorbeeld bij tussentijdse vluchtpoging van de gebetene) en/of langdurig wordt
vastgehouden (al dan niet met herpakken/schuiven om een betere grip te krijgen op de
gebetene en/of bij bijten in keelgebied dit voortgaand dicht te drukken), al dan niet in
combinatie met dichtdrukken van het gebied en/of toepassen van schudden/scheuren.
Beten zijn vaak gericht op kwetsbare gebieden als keel- en liesgebied, hoofd (snuit)
en/of eventueel voorpoten.
- Bijtintensiteit:
Focus op de gebetene en het bijten is intens (hond is slecht te interrumperen, los te
krijgen van gebetene en/of focus blijft op gebetene en/of andere mogelijke te bijten
mensen/dieren). Hond toont voorafgaand aan het bijten opwinding en/of stille focus op
de gebetene.
- Erfelijke basis:
De genetische basis van de hond kenmerkt zich door selectie van mens op
vechteigenschappen richting mens en/of dier. Deze genetische basis kan vermengd zijn
met eigenschappen van andere rassen/typen zoals snelheid van windhondachtigen en/of felheid van terriërachtigen.
Bronnen:
https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/0e1372b71c2e492fb06fb3e119affb09/bijlage_3_lijst_met_hoog-risico_honden.pdf

I. Lijst van honden, look-alikes en alle kruisingen met of tussen deze honden die in ieder geval vallen onder de categorie HR hond:
1. Akita
2. American Bulldog
3. American Pitbull Terriër
4. American Staffordshire Terrier
5. Boerboel
6. Bull Mastiff
7. Bull Terrier
8. Cane Corso
9. Dogo Argentino
10. Dogo Canario
11.Staffordshire Bull Terrier.
12.Rottweiler
13. Tosa
14. Fila Brasileiro
15.Anatolische herder,
16.Zuid-Russische Owcharka
17.Kaukasische Owcharka
18. Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull:
pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully,
Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully
19.Bully Kuta
20.Alano
21.Bandog
Alle berichten
×